NAMA: ERNAWATI
KELAS: XI TPHP B
NO       : 12

SINOPSIS NOVEL BASA JAWA

Garuda Putih
            Emi, wong wado bayaran nalika tangi turu dheweke kaget amarga Abisuna , wong kang nggawa dheweke ing sawijining hotel ing pegunungan yaiku hotel Argadalu wis ora ana ing njero kamar . Esuk-esuk nalika wong loro nom-noman lanang wadon yaiku Manik lan Wicaksana lagi mlaku-mlaku ana ing taman , dheweke namoake mayit . Mayit mau digantung ing sak ndhuwure jirang. Mayit mau ora salah ya Abisuna .
Manik lan Wicaksana banjur enggal-enggal lapur karo meneger hotel yaiku Suhud. Banjur kasus mau ditangani dening polisi saka Surabaya sing njanjane lagi diugasi ngurus kasus durjana Garuda Putih . Kasus diperjayane Abisuna uga ditangani dening detektip kondhang yaiku Handoko , sing uga wis suwengi ana ing hotel Argadalu . Polisi nemoake kertas serbet Argadalu ing njero kaose Abisuna , kertas mau ana tulisane “ Ukumane wong slingkuh” . Kertas mau padha persis karo kertas sing ditinggalake nalika ana maling Rajabrana ing daleme Bapak Suryapriyangga ing Surabaya seminggggu kepungkur . Ing kertas sing ditingal ing laci omahe Bapak Suryapriyangga ana tulisane  “sing njupuk aku , Garuda Putih “ . Banjur padha ngannggep ten sing merjaya Abisuna kuwi ya Garuda Putih .
Kabeh wong kang ana ing hotel mau diperiksa dening polisi , lan kabeh wong padha duwe rasa curiga dhewe-dhewe . Bagus Pramutih dadi sasaran tudhuhan amarga dheweke gerak-gerike nyurigani . Nanging wis mesti gudu Bagus Pramutih sing merjaya Abisuna, amarga Bagus Pramutih teka ing hotel kana namung dikongkon dening nyonya Abisuna kanggo nyekseni yen Abisuna pancen tenan ora lagi dinas ana ing Malang , nangin lagi slingkuh ing hotel Argadalu. Nyonya Abisuna pikantuk info yen Abisuna lagi slingkuh saka surat budhek sing ditulis ing kertas serbet hotel Argadalu , surat mau jare dikirim dening Garuda Putih . Garuda Putih arep ngukum Abisuna amarga klakuane .
Guritna, tunangane Rara Suwarni ponakane meneger hotel uga dadi sasaran tudhuhan , amarga dandanane necis kata ciri-cirine Garuda Putih , umur-umurane uga padha . Lan dheweke teka ing daerah Tretes bareng karo tekane durjana Garuda Putih sing ditandhani anane kasus diperjayane Abisuna , lan Guritna ditudhun yen dheweke kuwi Garuda Putih . Nanging Polisi ora bisa mbuktikake yen Guritna kuwi Gariuda Putih , malah ana kabar yen Garuda Putih dina kuwi kecekel lan mati ana ing Surabaya bibar ngrampok . Otomatis Guritna bebas lan polisi sing ditugasake ing Tretes tugase uga dibubarake amarga Garuda Putih wis kecekel . Banjur kasuse Abisuna ditangani dening detektip Handoko . Banjur ketemu yen sing merjaya Abisuna kuwi ora salah ya Maridi , jongos hotel Argadalu . Motip pembunuhane yaiku amarga Maridi arep njebak Garuda Putih .   Maridi wis reti sapa kuwi Garuda Putih , yaiku Guritna. Maridi sing nulis surat budhek kanggo nyonya Abisuna , kanggo detektip Handoko , uga surat kang ditingal ing laci omahe Bapak Suryapriyangga . Maridi arep nggawe fitnah kanggo Garuda Putih , amarga Maridi wis suwe seneng karo Rara Suwarni tunangane Guritna . Maridi yaiku kanca cedhake Rara Suwarni nalika SMP , janjane Rara Suwarni uga seneng karo Maridi  nanging Ibune Rara Suwarni ora ngrestoni . Nanging polisi uga wis ngerti yen Guritna kuwi pancen Garuda Putih , naging Garuda Putih wis limang taun kepungkur pensiun lan ora tau nggawe geger meneh . Uga ora ana bukti kuwat yen Guritna kuwi Garuda Putih . Banjur sapa wong kang mati ngendhat ana ing Surabaya dina kuwi lan sakdurunge mati ngaku yen dheweke kuwi Garuda Putih ? . Wong kuwi yaiku anak buwahe Guritna , Guritna ngeculake manuk Doro kanggo ngirim nawala kanggo anak buwahe kuwi . Njaluk tulung kanggo nyelametake identitase . Otomatis Guritna wis ora bisa kena tudhuh.

contoh artikel
contoh artikel


     Unsur intrinsik
A. Tokoh lan Penokohan
1. Guritna / Garuda Putih
Yaiku penjahat sing misuwur kepinterane. Garuda Putih uga disebut Durjana kang sinatriya amarga dheweke ngrampok kanggo mbela rakyat cilik lan wong kang ditindas . Wong kang dirampok biyasane yaiku koruptor .
Watak     : Cerdik , pahlawa nanging carane salah .
2. Emi
Yaiku wong wadon bayaran , Emi kuwi gendhaane Abisuna .
Watak     : Ora duwe norma .
3. Maridi
Yaiku pembantu ing hotel Argadalu , wong kang merjaya Abisuna.
Watak     : Dengki, kurang sopan , seneng fitnah , jahat.
4. Detektip Handoko
Yaiku detektip terkenal lan kerep ngewangi Polisi nalika nangani kasus . Detektip Handoko uga wong kang bisa nyekel sapa kang merjaya Abisuna .
Watak     : Cerdik , duwe wibawa , ora sembarangan yen tumindak.
5. Abisuna
Yaiku korban , Abisuna kuwi pwjabat sing alesan karo bojone arep rapat dinas ing Malng . Nanging malah nginep ing hotel karo wong wadon liya .
Watak     : Ora setiya , tukang ngapusi.
6. Bapak Pembantu Bupati Jawa tengah.
Yaiku pejabat sing kudune uga rapat karo Abisuna , nanging sakdurunge uga nginep ana ing hotel Argadalu . Sak urunge Abisuna mati mbegine uga umon-omongan bareng.
Watak          : Jujur
7. Suhud
Yaiku meneger hotel Argadalu.
Watak     : Jujur, bijaksana, setiti.
8. Bagus Pramutih
Yaiku wong kang diperintah dening nyonya Abisuna kanggo ngawas-awasi Abisua ig hotel Argadalu.
Watak     : Duweni rasa tanggung jawab, taat karo perintah.
9. Manik
Yaiku wong kang nemoake mayite Abisuna.
Watak     : Wedinan , gusa-grusu.
10. Wicaksana
Yaiku wong kang nemoake mayite Abisuna.
Watak     : Grusa-grusu
11. Nyonya Abisuna
Yaiku garwane Abisuna.
Watak     : Serik karo bojone nanging ora tegelan.
12. Marsoleh
Yaiku wong kang duwe warung ing ngarep hotel Argadalu.Warunge mau digawe marks Polisi kang ditugasi saka Surabaya .
Watak          : Simpatik
13. Kapten Muhajir
Yaiku kapten kang diperintah kanggo nangani kasus Garuda Putih ing Tretes.
Watak     : Ceroboh, emosional, keras kepala.
14. Kamdi
Yiku polisi kang ditugasi kanggo nangani kasus Garuda Putih.
Watak     : Patuh karo pimpinan, cekatan.
15. Kusnun
Yaiku polisi kang ditugasi nangani kasus Garuda Putih ing Tretes.
Watak     : Patuh karo pimpinan lan cekatan.
16. Rara Suwarni
Yaiku ponakae Suhud . Dheweke kancane Maridi.
Watak     : Kurang sopan, modern, nanging patuh karo wong tuwa.
17. Sermaafin
Polisi saka Surabaya .
Watak     : cekatan, lan patu7h karo pimpinan.
18. Harsalim
Kapten polisi .
Watak     : Ngati-ati, duwe wibawa.
B. Tema
Novel Garuda Putih karyane Suparto Brata, nduweni tema detektip lan pembunuhan. Nyeritaake diperjayane Abisuna dening Maridi pembantu hotel, tujuane kanggo njebak penjahat ulung yaiku Garuda Putih.
C. Alur
Alur kang digunaake ing ovel Garuda Putih yaiku alur campuran , amarga kejaba nyeritakake kadadeyan kanthi runtut nanging uga kadhang uga nyeritakake utawa mbalik ing masa lalu.
D. Setting
      1. Panngonan
        Hotel Argadalu, taman hotel, warung Marsoleh, surabaya, oahe Abisuna.
      2. Wektu
        Mbengi, esuk, sore, awan.
      3. Kahanann
        Tegang.
E. Sudut pandang
Sudut pandang sing digunaake yaiku Sudut pandang Orang ketiga serba tahu, amarga si penulis ora melu utawa terlibat dadi tokoh ing cerita, nanging si penulis reti persis kerpiye kahanan utawa situwasi ing njero cerita.
F. Amanat
        Mbelani kebeneran kuwi pancen bener , nanging aja nganti mbelani nkebeneran lan mbantu wong susah dadi alesan kanggo ngrugiake wong liya .
       Nggawe fitnah kanggo wong liya kuwi tumindak kang ala. Apa maneh yen nganti merjaya wong kang ora duwe ganhdeng cenenenge karo masalahe .
   G. Gaya bahasa

      Gaya bahasa sing digunaake ing novel Garuda Putih yaiku gaya bahasa biyasa kaya sing digunaake mbendina. Nanging dikemas kanthi menarik dening penulis dadi wong kang maca bisa kegawa ing njero cerita.

MAKALAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045


MAKALAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045
MELALUI PEMUDA INDONESIA

Disusun Oleh

 Nama
:

NIM
:


JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2016
DAFTAR ISI

Bab I  Pendahuluan
A. Latar Belakang……………………………………………………..         1
B. Rumusan Masalah …………………………………………………         1
C. Tujuan Penulisan …………………………………………………..         1

Bab II  Pembahasan
A.     Pengertian Generasi Emas …………………………………………         2-3
B.     Bagaimana Cara Menyiapkan Generasi Emas..……………………..        4-5
C.     Faktor Pendukung dan Penghalang Menuju Generasi Emas…………       5

Bab III  Penutup
A.    Kesimpulan………………………………………………………..         6

Daftar Pustaka……………………………………………………………….         7BAB 1
PENDAHULUAN

    A.     Latar Belakang
Bangsa-Cita-cita bangsa Indonesia adalah menjadi negara besar,kuat,disegani dan dihormati keberadaannya di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Setelah 67 tahun Indonesia merdeka pencapaian cita-cita ini belum sepenuhnya dipenuhi,meskipun kita sadari telah terjadi kemajuan dan capaian yang telah di raih di bidang politik,keamanan,ekonomi,dan kesejahteraan rakyat. Namun kita harus tetap sadar dan lebih meningkatkan kemauan dan kemampuan kita karena ke depan masih banyak persoalan dan tantangan bahkan lebih kompleks yang harus diselesaikan. Untuk itu kita perlu membangun pemuda Indonesia menjadi generasi emas yang mampu membawa Indonesia menuju puncak kejayaannya.
Untuk menciptakan generasi emas menuju indonesia 2045 tentunya tidak bisa lepas dari peran seluruh masyarakat, teutama peran pemuda – pemudi Indonesia karena di masa mendatang, yang akan membangun indonesia adalah pemuda – pemudinya saat ini. Namun permasalahannya adalah pemuda saat ini terlalu di perbudak oleh budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya Indonesia, yang dampaknya membuat generasi muda saat ini malas untuk berkarya dan juga memiliki karakter yang kurang baik. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar negara indonesia bisa menjadi generasi emas 2045?.

   A.     Rumusan Masalah
Dari permasalahan yang penulis angkat, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1.      Apa dan siapa yang dimaksud generasi emas ?
2.      Bagaimana cara membentuk pemuda generasi emas ?
3.      Apa saja faktor penghalang untuk mewujudkan generasi emas ?

   B.     Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pendidikan dan untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam memahami tentang generasi emas Indonesia dan bagaimana menciptakan generasi emas Indonesia1
BAB II
PEMBAHASAN

A.     Pengertian Generasi Emas
Generasi emas merupakan generasi dari suatu kumpulan atau golongan masyarakat yang berhasil meraih sukses dan kejayaan karena kerja keras dan tidak menyerah dalam berusaha. Generasi emas menjadi panutan bagi orang-orang lain karena dianggap dapat memberi motivasi dan dorongan agar bisa sukses seperti mereka. Pemuda adalah salah satu unsur generasi emas.
Mengapa dikatakan Generasi Emas Indonesia ?  Karena merupakan generasi penerus bangsa yang pada periode tersebut adalah sangat produktif, sangat berharga dan sangat bernilai, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar berkualitas menjadi insan yang berkarakter, insan yang cerdas, dan insan yang kompetitif, serta menjadi bonus demografi. Mengapa berkarakter? Karena karakter menentukan kulitas moral dan arah dari setiap generasi muda dalam mengambil keputusan dan tingkah laku. Karena karakter merupakan bagian yang harus dibangun, agar generasi muda sebagai harapan bangsa dan sebagai penerus bangsa yang akan menentukan masa depan harus memiliki sikap dan pola pikir yang berlandaskan moral yang kokoh dan benar dalam upaya membangun bangsa.
Mengapa Cerdas? Karena dengan kecerdasan yang tinggi, akan mampu memanipulasi unsur-unsur kondisi yang dihadapi untuk sukses mencapai tujuan. Kemampuan yaitu karakteristik diri individu yang ditampilkan dalam bentuk perilaku untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan tertentu. Manipulasi yaitu perilaku aktif dan disengaja untuk melihat dan mengorganisasikan dalam membentuk hubungan antar unsur yang ada dalam suatu kondisi. Unsur-unsur yaitu hasil pemilahan atau pemisahan atas bagian-bagian dari suatu kesatuan tertentu. Tujuan yaitu kondisi yang diharapkan terjadi melalui penampilan kemampuan dalam bentuk usaha. Sukses adalah kondisi yang unsur-unsurnya sesuai dengan kriteria yang diharapkan.
Mengapa Kompetitif? Karena dengan kemampuan kompetitif akan mampu mencapai keunggulan, memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lain, dan akan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Akan menjadi bangsa dan negara yang besar, kuat, disegani dan dihormati keberadaannya di tengah-tengah bangsa di dunia. Ini akan menjadi perwujudan cita-cita bangsa Indonesia setelah sekian tahun merdeka.
Generasi emas sebagai generasi  penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia.


2
Generasi emas adalah generasi yang memandang masa depan diri dan bangsanya,merupakan hal yang pertama dan utama. Generasi emas adalag generasi muda yang penuh optimisme dan gairah untuk maju dengan sikap dan pola pikir yang berlandaskan moral yang kokoh dan benar. Generasi emas adalah generasi dengan visi ke depan yang cemerlang,kompetensi yang memadai, dan dengan karakter yang kokoh,kecerdasan yang tinggi, dan kompetitif,merupakan produk pendidikan yang diidam-idamkan.
Insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif,yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional,cerdas sosial,cerdas intelektual,dan cerdas kinestetis.Cerdas spiritual, yaitu beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan,ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.Cerdas emosional, yaitu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya,serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Cerdas sosial,yaitu beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (i) membina dan memupuk hubungan timbal balik,(ii) demokratis, (iii) empatik dan simpatik, (iv) menjunjung tinggi hak asasi manusia, (v) ceria dan percaya diri, (vi) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, (vii) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Cerdas intelektual, yaitu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; aktualisasi insan intelektual yang kritis,kreatif,inovatif dan imajinatif. Cerdas kinestetik,yaitu beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan sehat,bugar,berdaya-tahan,sigap,terampil dan trengginas; serta aktualisasi insan adiguna.
Insan Indonesia kompetitif, yaitu insan yang berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri,pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan,inovatif dan menjadi agen perubahan,produktif, sadar mutu,berorientasi global,pembelajar sepanjang hayat,dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

   

3

BACA JUGA : MIMPI SEJUTA DOLLAR

B.     Bagaimana Cara Menyiapkan Generasi Emas?
Dalam rangka menyiapkan bangkitnya generasi emas Indonesia diperlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Ini adalah bekal yang harus dimiliki generasi emas dalam mewujudkan indonesia emas 2045.

1.    Penguasaan bidang IPTEK
Tidak dapat kita pungkiri bahwa sebuah bangsa yang mampu menguasai menguasai IPTEK, pastilah bangsa tersebut mempunyai peluang dan kesempatan untuk menguasai dunia ini. Semua itu semakin kuat memberi alasan mengapa pemuda senantiasa ditempa untuk menguasai bidang IPTEK. Karena pada hakikatnya kita berada, hidup, tumbuh dan berkembang di dunia yang global dan dinamis sehingga penguasaan bidang IPTEK menjadi daya kompetisi dan kekuatan yang kokoh agar kita tidak terlindas oleh zaman, bahkan terjajah oleh bangsa-bangsa lain, seperti sebelum kemerdekan.
2.    Pengalaman berorganisasi
Selain penguasaan bidang IPTEK pemuda juga perlu memiliki pengalaman berorganisasi.karena Pengalaman dan keterlibatan dalam suatu organisasi menjadi modal dasar dan sangat penting mengingat didalam budaya berorganiosasi biasanya kita belajar tata cara berkomunikasi, berinteraksi serta mengelola SDM.
Dengan demikian akan terbentuk profil pemuda yang komunikatif dan tanggap dalam berbagai masalah yang muncul dan dapat mencari solusi tentang masalah yang terjadi dinegeri ini secara benar, tepat dan akurat.
3.    Kekuatan jaringan
Selain penguasaan IPTEK dan pengalaman berorganisasi pemuda juga harus memiliki modal kekuatan jaringan atau koneksi karena modal ini akan membantu kita mengenal bertinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang jenis, suku, bangsa, budaya, bahasa,  serta pendidikan dan pengalaman yang tidak sama. Dengan modal ini diharapkan agar dapat menumbuhkan rasa kekuatan baru dan solidaritas serta menjalin persaudaraan, guna untuk mencapai visi, misi serta tujuan dan cita-cita yang kita impikan bersama.

4


BACA JUAG : ETIKA

Karena allah telah berfirman  didalam surat al hujarat ayat 10 dan 13 yaitu yang berbunyi “Sesungguhnya, hanya orang berimanlah yang bersaudara (membangun jaringan) itu”, dan “Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal (membangun koneksi). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Swt adalah orang-orang yang bertaqwa”.
4.    Rasa nasionalisme
Rassa nasionalisme disini saya artikan mencintai bangsa, dan mencintai dalam pengertian mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap negeri ini. Sehingga nantinya akan lahir keikhlasan berpartisipasi dalm kemajuan dan kejayaan bangsa. Di samping itu dengan cinta tanah air, akan muncul kekuatan dan patriotisme untuk membela kehormatan negeri ini dari setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang menghadang.
5.    Karakter yang baik
Disini bekal yang paling besar bagi kemajuaan bangsa, karena disini dapat disimpulkan bahwa baik dan buruknya suatu bangsa adalah terletak didalam karakter orangnya. Maka dari itu jika bangsa ini ingin menjadi baik maka pemuda dan yang lainya harus baik pula karaternya.serta membekali diri dengan keimanan dan keislaman.


C.     Faktor Pendukung dan Penghalang Menuju Generasi Emas
a.       Pendukung
Memilili berbagai sumber daya alam yang sangat berlimpah dan potensial
b.      Penghalang
Penghalang untuk menuju Generasi Emas adalah karakter bangsanya yang malas dan juga terlalu sibuk dengan pengaruh globalisasi, padahal seharusnya kita sebagai bangsa maupun pemuda indonesia sehrusnya dapat tumbuh dan menjadi negara yang mandiri dan tidak selalu bergantung dengan globalisasi.

  


5BAB III
PENUTUP


D.     Kesimpulan
Sebagai bangsa yang memiliki potensi untuk menjadi generasi emas seharusnya kita sadar dan mampu untuk mewujudkannya. Dan faktor pendorong terwujudnya generasi emas adalah semua aspek di Indonesia terutama pemuda yang berkarakter. Oleh karena itu mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.6


DAFTAR PUSTAKA
http://bk-fkip.umk.ac.id/2012/09/menyiapkan-bangkitnya-generasi-emas.html
http://alyuhdi18.blogspot.co.id/2015/06/munculnya-generasi-emas-bangsa-yang.html


https://dwikaranganyar.wordpress.com/artikel-pendidikan-2/membangun-generasi-emas-dalam-upaya-peningkatan-insan-yang-cerdas-dan-berkarakter-kuat/
Dewan Perwakilan

Dewan Perwakilan

Dewan Perwakilan PERINDO

KANTOR WILAYAH

DPW PARTAI PERINDO ACEH
KETUA : Ir. H. HAMDANI HAMID
SEKRETARIS: RAHMAT, ST, MT
BENDAHARA: Dra. HJ. HANIFAH. S
Jl. Teungku Daud Beureueh Lampriet – Bandar Baru No.8
Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh (23126)
Telp : (0651)31840 – Fax: (0651)6300161


DPW PARTAI PERINDO SUMATERA UTARA
KETUA : Ir. RUDI ZULHAM HASIBUAN
SEKRETARIS: BINSAR MARULITUA SIMATUPANG, SE, MM
BENDAHARA: JANUAZIR CHUWARDI
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 38/43 Medan Baru, Kota Medan (20154)
Telp : (061)4151341


DPW PARTAI PERINDO SUMATERA BARAT
KETUA : H.M. TAUHID, S.IP
SEKRETARIS: ARSUKMAN EDI, SP
BENDAHARA: RAHMAT ULFRIANSYAH
Jl. Batang Anai No. 12, Kota Padang (25125)
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO RIAU
KETUA : AHMI SEPTARI
SEKRETARIS: DEDI IRAWAN
BENDAHARA: FITRIA FAUZY
Komplek Platinum Bisnis Center
Jl. Arifin Ahmad No. 21-22, Kota Pekanbaru – Riau (28294)
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO KEPULAUAN RIAU
KETUA : ANDI KUSUMA, SH
SEKRETARIS: RAHMAT.D.A. WAHID, SE. S.KOM
BENDAHARA: ERWIN
Komp. Bintan Centre Block C No.12
Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang (29122)
Telp : (0771)442166


DPW PARTAI PERINDO JAMBI
KETUA : dr. ISKANDAR BUDIMAN
SEKRETARIS: WIRIT BERMANI DUSTAR, SE
BENDAHARA: NADYA PERMATA
Jl. KS Tubun No. 11, Telanaipura
(Depan Asrama TNI Sungai Kambang) Kota Jambi (36122)
Telp : (0741) 3071084 – Fax. (0741) 63051


DPW PARTAI PERINDO KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA : HERMANTO, SH
SEKRETARIS: REDI WIJAYA, ST
BENDAHARA: INDARWAN STEFANUS
Jl. KH. Hasan Basri Sulaiman, No.61
Kel. Rawa Bangun Kec. Taman Sari – Kota Pangkal Pinang
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO SUMATERA SELATAN
KETUA : FEBUAR RAHMAN, SH
SEKRETARIS: YUSEVA, SH
BENDAHARA: Ir. NURBAITI AMIR, SE, M.Si
Jl. Sumpah Pemuda No. 26 Pom IX, Kel. Lorok Pakjo
Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
Telp/Fax: (0711)5730260


DPW PARTAI PERINDO BENGKULU
KETUA : HJ. HONIARTY, S.AG,.M.PD.I
SEKRETARIS: MEDIO YULISTIO, SE
BENDAHARA: ANGGUN DWI LESTARI
Jl. Kapuas Raya RT.002/001
Kel. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu (38226)
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO LAMPUNG
KETUA : JOLLY SANGGAM, SE
SEKRETARIS: MUHAMMAD MARLOFIAN KHADAFI, SE
BENDAHARA: HERY IRSAN, SE
Jl. Way Sabu No. 22 AB Pahoman, Kota Bandar Lampung
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO BANTEN
KETUA : dr. H. YANDRA DONI, S.Pd, MM, M.Si
SEKRETARIS: Ir. H. MUHAMMAD ARIFIN
BENDAHARA: Ir. M. KAMAL AMARULLAH, SH
Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani
(Depan Kantor Pusat Pemerintahan Prov. Banten) Curug – Kota Serang (42171)
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO DKI JAKARTA
KETUA : Drs. SAHRIANTA TARIGAN, MA
SEKRETARIS: RAMDAN ALAMSYAH, SH
BENDAHARA: VIVI EFFENDY
Jl. Abdul Muis No. 36 C,D,E,F Lt 4. Gambir Jakarta Pusat (10160)
Telp : (021)3844907


DPW PARTAI PERINDO JAWA BARAT
KETUA : ADE WARDHANA ADINATA
SEKRETARIS: AGUS SALIDE
BENDAHARA: H. HENDI HARUBIANADI, SE
Jl. Cipaganti No.75, Kota Bandung
Telp : –
Email: dpw.jabar@partaiperindo.com
Email: sekretariat.dpwjabar@partaiperindo.com


DPW PARTAI PERINDO JAWA TENGAH
KETUA : SISWADI SELODIPOERO
SEKRETARIS: ERET HARTANTO, SH, SPN
BENDAHARA: AGUS FEBRIANTO
Jl. Setiabudi No. 28, Kota Semarang (50252)
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO JAWA TIMUR
KETUA : H. MUHAMMAD MIRDASY, SIP
SEKRETARIS: MOH. BADARUDDIN, SE, MM
BENDAHARA: M. CHOESNOEL FARID
Jl. Kertajaya Indah No. 104-106 Surabaya
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA : H. SUTARNO, SH
SEKRETARIS: WINDRA Y. SIRUN
BENDAHARA: Rr. HERIEN SUMINARYATI
Jl. Kebun Raya No. 47, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO BALI
KETUA : I WAYAN SUKLA ARNATA, SH, MH
SEKRETARIS: I NYOMAN WIDANA, SE
BENDAHARA: I GDE ARYA BUDIMAN
Jl. Badak Agung XII No. 06
Ds. Sumerta Kelod Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO NUSA TENGGARA BARAT
KETUA : H. M. IZZUL ISLAM, S.Mn
SEKRETARIS: M. JUAINI
BENDAHARA: ACOK ZANI BASSOK
Jl. Brawijaya No. 99, Kel. Seganteng, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
Telp/Fax : (0370)671721


DPW PARTAI PERINDO NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA : Drs. JONATHAN NUBATONIS
SEKRETARIS: Drs. HENDRIK RAWAMBAKU, M.Pd
BENDAHARA: THOMAS MALAFU, S.Sos
Jl. Veteran No. 08, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
Telp : (0380)8431463


DPW PARTAI PERINDO KALIMANTAN BARAT
KETUA : YOVID, SE
SEKRETARIS: ERWIN BATUBARA
BENDAHARA: ERNI PARAMITA, S.Pd, SE
Jl. Abdurrahman Saleh (BLKI) No. 18, Kota Pontianak (78124)
Telp : –
Email: dpw.kalbar@partaiperindo.com
Email: sekretariat.dpwkalbar@partaiperindo.com


DPW PARTAI PERINDO KALIMANTAN TENGAH
KETUA : PANCANI GANDRUNG, SH, M.Si
SEKRETARIS: KISNO HADI, S.IP, M.Si
BENDAHARA: LUSIANA MARTAPURI
Jl. RTA Milono KM. 2.5 No. 27
Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya (73111)
Telp : (0536)4200318


DPW PARTAI PERINDO KALIMANTAN SELATAN
KETUA : Drs. SYAHRANI AMBO OGA, S.IKom, M.Si
SEKRETARIS: MIMIN, S.Sos     
BENDAHARA: ISHAK, A.Md
Jl. Brigjend. Hasan Basri, Ruko Kayu Tangi Permai Blok C No.4
Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (70123)
Telp : (0511)6741041


DPW PARTAI PERINDO KALIMANTAN TIMUR
KETUA : HAMDANI HB, SH., MH
SEKRETARIS: KHAERUDDIN, SE.Ak. M.Si
BENDAHARA: MARSELLA
Jl. Pangeran Antasari No. 79 RT.004
Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (75124)
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO KALIMANTAN UTARA
KETUA : ANGGUNAWAN
SEKRETARIS: H. RUSLAN ARIFIN, SE
BENDAHARA: ADOLPINA PANGGALO, SE
Jl. Soetoyo RT/RW. 05/03 Kel. Tanjung Selor Ulu
Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan (77211)
Telp/Fax: (0552)23304
Email: dpw.kaltara@partaiperindo.com
Email: sekretariat.dpwkaltara@partaiperindo.com


DPW PARTAI PERINDO SULAWESI SELATAN
KETUA : SANUSI RAMADHAN/ SUNUSI, S.Sos, M.Si
SEKRETARIS: HILAL SYAHRIM, ST
BENDAHARA: HASANUDDIN USMAN, S.Kom
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.9 ( Samping Kampus UIM )
Tamalanrea, Kota Makassar
Telp : (0411)444078


DPW PARTAI PERINDO SULAWESI TENGAH
KETUA : CLEMENS EFRAIM, ST
SEKRETARIS: MAHFUD MASUARA, SH
BENDAHARA: AGUNG
Jl. MH. Thamrin No. 69, Kel. Besusu Timur, Kec. Pali Timur, Kota Palu
Telp : (0451)425253


DPW PARTAI PERINDO SULAWESI BARAT
KETUA : MUHAMMAD YASIN HAKIM
SEKRETARIS: BUSMANNUR
BENDAHARA: MISBAHUDDIN
Jl. Jendral Sudirman No. 25, Kab. Mamuju
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO SULAWESI TENGGARA
KETUA : JAFFRAY BITTIKAKA
SEKRETARIS: CHANDRA ABDI
BENDAHARA: KUS GLADI SURYA CANDRA
Jl. Malik Raya No. 28, Kota Kendari
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO SULAWESI UTARA
KETUA : PIET PETRUS JOHANES LUNTUNGAN, BA
SEKRETARIS: PETRUS RAMPENGAN
BENDAHARA: VERDINAN BOLANG, SE
Grand Meridian Komp. Citra Land
Jl. Hollyland Boulevard No.26, Kel. Bumi Nyiur, Kec. Wanea – Kota Manado
Telp : –
Email: dpw.sulut@partaiperindo.com
Email: sekretariat.dpwsulut@partaiperindo.com


DPW PARTAI PERINDO GORONTALO
KETUA : YAKUB TANGAHU, SH
SEKRETARIS: MASRUN YUNUS RIVAI
BENDAHARA: LIDYA LIWONGAN
Jl. Hoscokroaminoto No. 161
Kel. Heledulaa Utara, Kec.Kota Timur – Kota Gorontalo
Telp : –
Email: dpw.gorontalo@partaiperindo.com
Email: sekretariat.dpwgorontalo@partaiperindo.com


DPW PARTAI PERINDO MALUKU
KETUA : MUHAMMAD ISA RAHARUSUN
SEKRETARIS: FELEKS YANUBI, S.Sos
BENDAHARA: RAHMATIA SLAMAT
Jl. Sam Ratulangi No. 75, Kota Ambon (97128)
Telp : –
Email: dpw.maluku@partaiperindo.com
Email: sekretariat.dpwmaluku@partaiperindo.com


DPW PARTAI PERINDO MALUKU UTARA
KETUA : MUKTI BABA, SHI, MH
SEKRETARIS: RUSLI HAMID ARIFIN
BENDAHARA: ASTUTI MATOKA
Jl. Juma Puasa No. 22, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate
Telp : –


DPW PARTAI PERINDO PAPUA
KETUA : Dr. HABEL M. SUWAE, S.Sos, MM
SEKRETARIS:  dr. RAFLUS DORANGGI, MH
BENDAHARA: SONY
Jl. Trikora No. 31 Dok. 5 Atas, Jayapura Utara, Kota Jayapura
Telp : –
Email: dpw.papua@partaiperindo.com
Email: sekretariat.dpwpapua@partaiperindo.com


DPW PARTAI PERINDO PAPUA BARAT
KETUA : MARINUS BONEPAI, A.Md.Sos
SEKRETARIS:  JEFERSON JEMI LIUNSANDA, S.Si
BENDAHARA: KORNELIUS MANGALIK, ST
Jl. Merdeka, Kompleks Pertokoan Manokwari – Papua Barat
Telp : –
Email: dpw.papbar@partaiperindo.com
Email: sekretariat.dpwpapbar@partaiperindo.com